ទីក្រុងមីននីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី១២មីនាបានយល់ព្រមសង ២៧ លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចចផ្លយជុំវិញការស្លាប់របស់គាត់ក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលិស ជាករណីដែលធ្វើឱ្យមានការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសជុំវិញភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍និងភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ប៉ូលិស។