កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុម​អ្នក​ជួយសង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​រហ័ស របស់​អង្គការ​សម្ព័ន្ធមិត្ត​សត្វព្រៃ​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​សត្វ​ខ្លែងស្រាក​ចំនួន ៥​ក្បាល​ដែល ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយ​អ្នកភូមិ​ម្នាក់​នៅក្នុង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​។​