ការជួបជុំបាតុកម្មហៅថា”ការដង្ហែក្បួនដើម្បីយុត្តិធម៌The #March4Justice” ត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនចំនួន៤០របស់អូស្រ្តាលីនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ជាមួយនឹងបាតុកម្មធំមួយនៅក្រុងកង់បេរ៉ា ក្រោយ
ពីមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសនេះ។