​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ នៅតែ​បន្ត​ផ្តល់​កូតា​ពលករ​កម្ពុជា​ចំនួន ៥០​ភាគរយ សម្រាប់​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២១