តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូតពិថ្ងៃទី១៦ដល់់ទ៣១ខែមីនាៈប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ៣.៧៥០ រៀល/លីត្រ,ប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣.៣៥០ រៀល/លីត្រ៕