រដ្ឋធានីម៉ានីលរបស់ហ្វីលីពីន នឹងពង្រីកការហាមប្រាមក្មេងៗមិនអោយចាកចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់គេ ដោយមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំចុះចាប់ពីថ្ងៃពុធទី១៧មីនាតទៅ នឹងមិន
ត្រូវអនុញ្ញាតអោយចេញពីផ្ទះរបស់គេរយៈពេល២សប្តាហ៍ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកំណើននៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។