ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​បាន​អះអាងថា ពលរដ្ឋ​នៅក្នុង​ខេត្ត​ពីរ គឺ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង កំពង់ចាម​បានទទួល អគ្គិសនី​ប្រើប្រាស់​សរុប ជិត​១០០ ភាគរយ​ហើយ ។