អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​: ប្រេងសាំង​ឡើងថ្លៃ​បន្តបន្ទាប់​ដោយសារ​អាម៉េរិក​រៀបចំ​ដំណើរការ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ឡើងវិញ​៕