ទេសាភិបាលរង​ធនាគារជាតិ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​អនុគណៈកម្មការ​វិស័យ​ឯកជន​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​