គិត​រហូតមកដល់​ប​ច្ចុ​ប្បន្ន​នេះ​ការរីក​រាល​នៃ​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ នៅតែ​បន្ត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មើលឃើញថា​ស្ទើរ​គ្រប់​វិស័យ​បានទទួល រង​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាងខ្លាំង​ពី​វីរុស​នេះ ប៉ុន្តែ​ជាការ​កត់សម្គាល់ ប្រៀបធៀប​ស្ថានភាព​មុន និង​ក្នុងអំឡុង​ការរីក​រាលដាល វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​មានការ​ពេញនិយម ពិសេស​ខាង​ផ្នែក ចំណីអាហារ ខណៈដែល​មនុស្ស​ជាច្រើន​មិនសូវ​ចេញ​ក្រៅ​។​