ត្រី​នាំចូល​មិនមាន​ចែកចាយ នៅក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង​ទេ គឺ​គ្រាន់តែ ឆ្លងកាត់ តែ​វា​ក៏បាន​ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់​ការចិញ្ចឹម​ត្រី នៅក្នុង​ស្រុក​ដែរ ទាំង​តម្លៃ​ទាំង រយៈពេល នៃ​ការចាប់ ។ ត្រី​ដែល​ចិញ្ចឹម បាន​នៅ​ខេត្តព្រៃវែង យកទៅ​ចែកចាយ នៅ​បណ្តា​ខេត្ត នៅ​ភាគ​ឦសាន​។​