អង្គការ Wonders of the Mekong បាន​អះអាងថា សត្វ​ពស់ថ្លាន់ ដែលមាន​ឈ្មោះ​វិទ្យាសាស្ត្រ Python bivittatus គឺជា​សត្វ​ពស់​មួយ​ប្រភេទ​ស្ថិត​ក្នង​ចំនោម ប្រភេទ​ពស់​ដែល​ធំជាងគេ​លើ​ផែនដី ហើយ​យើង​មានន័យថា​ពួកវា​ពិត​ជាធំ​មែនទែន​។