ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈនៅថ្ងៃទី២៣ខែមីនា នេះអាជ្ញាធរឃុំក្នុងស្រុកជីក្រែង និងក្រុមការងារស្រុកជីក្រែង បានធ្វើការចាក់ផ្សាយតាមរយៈឧឃោសនសព្ទអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ការពារ ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំទាំងអស់ក្នុងស្រុកជីក្រែង៕