រកឃើញអ្នកជំងឺនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ដែជាករណីទី១ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ