ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកាចាក់វ៉ាក់សាំងជSinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ចំនួន ២២២.៧២៦នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមីនានេះ៕