​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញៈ ចំនួន​អ្នក​ដែល​ស្ម័គ្រចិត្ត ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃ​ទី​១០ កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ និង COVISHIELD ពីថ្ងៃ​ទី​៤ ខែមីនា ដល់​ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ មាន​ចំនួន​ជាង ២៤ ម៉ឺន​នាក់​។​

​យោងតាម​ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថាៈ ក្នុងចំណោម​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ជាង ២៤ នាក់ មាន​អ្នក​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង លើក​ទី​១ រួច ចំនួន ២២២.៧២៦ នាក់ (​ស្រី ៧៦.៦១១ នាក់​) និង អ្នក​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង លើក​ទី​២ រួច​ចំនួន ៥៨.៣៩៧ នាក់ (​ស្រី ១៤.៩៥៤ នាក់​)​។​

​ដោយឡែក អ្នក​ដែល​គ្រូពេទ្យ មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចាក់​មាន ១៨.៩១៣ នាក់ (​ស្រី ៧.៨៥៩ នាក់​)៕/V​-PC