កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ អង្គការ​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​បី រួមមាន​អង្គការ​មនុស្ស​ចាស់ កម្ពុជា អង្គការ​ចិត្ត​សង្គម​អន្តរ​វប្បធម៌​កម្ពុជា (​ឬ អង្គការ​ធី​ភី​អូ​កម្ពុជា​) និង​អង្គការ​បុត្តា​ភិ​បាល​ដើម្បី​វឌ្ឍន​សង្គម​កម្ពុជា បានទទួល​ថវិកា​សប្បុ​រសធម៌ ពីរម៉ឺន​ដុល្លារក្នុង​មួយអង្គ​ការ​។ សរុប​ប្រាំមួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដែល​រៃអង្គាស​បាន​ពី​ការតាំងពិព័រណ៍ “​សិល្បៈ​នៃ​ការចែករំលែក​” ធ្វើឡើង​នៅ​សារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ ព្រះ​ស្រី​ឦសាន​វរ្ម័ន កាលពីពេល​កន្លងទៅនេះ​៕

Mar 24, 2021

កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ អង្គការ​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​បី រួមមាន​អង្គការ​មនុស្ស​ចាស់ កម្ពុជា អង្គការ​ចិត្ត​សង្គម​អន្តរ​វប្បធម៌​កម្ពុជា (​ឬ អង្គការ​ធី​ភី​អូ​កម្ពុជា​) និង​អង្គការ​បុត្តា​ភិ​បាល​ដើម្បី​វឌ្ឍន​សង្គម​កម្ពុជា បានទទួល​ថវិកា​សប្បុ​រសធម៌ ពីរម៉ឺន​ដុល្លារក្នុង​មួយអង្គ​ការ​។ សរុប​ប្រាំមួយ​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដែល​រៃអង្គាស​បាន​ពី​ការតាំងពិព័រណ៍ “​សិល្បៈ​នៃ​ការចែករំលែក​” ធ្វើឡើង​នៅ​សារមន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ ព្រះ​ស្រី​ឦសាន​វរ្ម័ន កាលពីពេល​កន្លងទៅនេះ​។