សក្តានុពល​ទឹក​អាង​តា​សាល​ចែកចាយ​ដល់​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តាកែវ និង​កណ្តាល​