តំបន់​ទេសភាព​ព្រៃ​លិច​ទឹក​មេគង្គ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ផ្ទៃដី​សរុប​ប្រមាណ​២៧.០០០ គីឡូ​ម៉ែត​ការ៉េ និង​លាតសន្ធឹង ប្រវែង​ប្រមាណ ១៨០ គីឡូ​ម៉ែត តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ចាប់ពី​ខេត្តក្រចេះ​រហូតដល់​ព្រំប្រទល់​ឡាវ ។​ជា​តំបន់​មួយ​ក្នុងចំណោម​តំបន់​ដែលមាន​ប្រ័​ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ធម្មជាតិ​ទំនាប​ទន្លេធំៗ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​។ការសិក្សា​ជីវៈចម្រុះ​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ និង​ស្ទឹងត្រែង ឆ្នាំ​២០០៦-២០០៧ បាន​បង្ហាញថា​តំបន់​នេះ​មាន​វត្តមាន ថនិកសត្វ​ធំៗ​ចំនួន ១១ ប្រភេទ សត្វ​កង្កែប​និង​ល្មូ​ន ៥៦ ប្រភេទ រុក្ខជាតិ ៦៣៨ និង​ប្រភេទ​ត្រី​ដែលមាន​ដើមកំណើត​ក្នុងស្រុក​ចំនួន ២២៣ ប្រភេទ​។ តំបន់​នេះ​ជា​តំបន់​អេកូឡូស៊ី​ដែល​ផ្តល់​ជា​ជម្រក​ធម្មជាតិ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេមេគង្គ​នៅ​នៅ​សេសសល់​៕

Mar 24, 2021

តំបន់​ទេសភាព​ព្រៃ​លិច​ទឹក​មេគង្គ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ផ្ទៃដី​សរុប​ប្រមាណ​២៧.០០០ គីឡូ​ម៉ែត​ការ៉េ និង​លាតសន្ធឹង ប្រវែង​ប្រមាណ ១៨០ គីឡូ​ម៉ែត តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ចាប់ពី​ខេត្តក្រចេះ​រហូតដល់​ព្រំប្រទល់​ឡាវ ។​ជា​តំបន់​មួយ​ក្នុងចំណោម​តំបន់​ដែលមាន​ប្រ័​ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ធម្មជាតិ​ទំនាប​ទន្លេធំៗ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​។ការសិក្សា​ជីវៈចម្រុះ​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ និង​ស្ទឹងត្រែង ឆ្នាំ​២០០៦-២០០៧ បាន​បង្ហាញថា​តំបន់​នេះ​មាន​វត្តមាន ថនិកសត្វ​ធំៗ​ចំនួន ១១ ប្រភេទ សត្វ​កង្កែប​និង​ល្មូ​ន ៥៦ ប្រភេទ រុក្ខជាតិ ៦៣៨ និង​ប្រភេទ​ត្រី​ដែលមាន​ដើមកំណើត​ក្នុងស្រុក​ចំនួន ២២៣ ប្រភេទ​។ តំបន់​នេះ​ជា​តំបន់​អេកូឡូស៊ី​ដែល​ផ្តល់​ជា​ជម្រក​ធម្មជាតិ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេមេគង្គ​នៅ​នៅ​សេសសល់​៕