បុរសម្មាក់របួសធ្ងន់ដោយសារក្រុមចោរព្រួតកាប់ប្លន់យកម៉ូតូ