សមត្ថកិច្ចចុះអប់រំណែនាំក្រុមផឹកស៊ីឡូឡាឲ្យអនុវត្តវិធានការ៣កុំ និង៣ការពារ