ភ្នំពេញ:ក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃនេះបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ គឺដោយសារ ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងភ្លាមៗមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។