​អតីត​មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់ និង​អតីត​យុវជន របស់​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្រកាស​សុំចូល​រួម ជីវភាព​នយោបាយ ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​