ថ្ងៃទី៣១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីស្លាប់ស្ត្រី​ អាយុ​ ២៨ឆ្នាំ ​ ដោយសារជំងីកូវីដ-១៩​  នៅម៉ោង ១៤:៤០នាទី រសៀល