​ក្រសួង​សាធារណការ ផ្អាក​ដំណើរការ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ការត្រួតពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស យានជំនិះ ឆៀក​ចល័ត