ភ្នំពេញៈក្រសួងុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះគេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៩នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៦នាក់(ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦៨នាក់,)អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។ក្នុងនោះខេត្តស្វាយរៀង ២៨នាក ភ្នំពេញ ២៣នាក់ កណ្ដាល ១៣នាក់ និងព្រះសីហនុ ៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា អ្នកឆ្លងសរុប ២៥៤៦ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ១២៥៦ នាក់,អ្នកកំពុងព្យាបាល ១២៧០ នាក់
និង អ្នកស្លាប់១៦ នាក់៕