ចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុករថយន្តនៅតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រកើនដល់៥១នាក់។