ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦១ឆ្នាំ ដោយសារ ជំងឺកូវីដ១៩។