សម្ដេចក្រឡាហោម ខេង : ត្រីមាសទី១ អត្រាគ្រោះថ្នាក់ ស្លាប់ និងរងរបួសមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់។