ដោយៈ ទេព មង្គល / ត្បូងឃ្មុំៈ រដ្ឋបាល ខេត្តត្បូងឃ្មុំ សំរេចបិទការចេញ -ចូល បណ្តោះ អាសន្ន ក្នុងទីតាំងភូមិ ខ្នងក្រលិច ឃុំត្រមូង ស្រុកមេមត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែមេសានេះ រហូតដល់មាន ការជូនដំណឹង ជាថ្មី។

សូមអាន សេចក្ដីសម្រេច ដូចខាងក្រោម៖