ករណីទី២០ៈអ្នកជំងឺកូវីដ-19 មួយនាក់ទៀត លោកយាយអាយុ ៧២ឆ្នាំ បានទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-19៕