ភ្នំពេញ:គេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ករណីទី១ នៅក្នុងខេត្តរតនគិរី (ឈ្មោះ ញឹក សុជា) ។
សូមអានប្រកាស