លោកធ្ធាំ ប៊ុណ្ណាចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាច់ញាតិចំនួនទៀតបានរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ដែលអាចឆ្លងពីកូនប្រុសរបស់លោក។