ជនជាតិអូស្រ្តាលី២នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងខែមុន ត្រូវបានដោះលែងនិងចាកចេញពីទីក្រុងយ៉ាងហ្គោនហើយ នេះបើតាមការអោយដឹងពីក្រសួងការ
បរទេសអូស្រ្តាលីកាលពីថ្ងៃចន្ទ។