ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជា គិតត្រឹមល្ងាច ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា :ក្រសួងការពារជាតិ 163.027 នាក់,ក្រសួងសុខាភិបាល 418.564 នាក់។ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសរុប 581.591 នាក់៕