មន្ត្រីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា មន្ទីរសាធារណៈការ ខេត្តព្រះវិហារ បានចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ពីជំងឺរួចរាល់អស់ហើយ