ភ្នំពេញ:ទីបំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តមួយ ទៅខេត្តមួយនៅទូទាំងប្រទេស លើកលែងតែភ្នំពេញ-កណ្ដាលចាប់ពីម៉ោងសូន្យនៃថ្ងៃទី៧ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ។
សូមអានសេចក្តីសម្រេច