ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់លើអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធទី៧មេសា ដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច១៣នាក់ និងរបួសជាច្រើននាក់ទៀត នៅពេលការផ្ទុះតូចៗ
ជាបន្តបន្ទាប់កើតមាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គោន ហើយរោងចក្ររបស់ជនជាតិចិនមួយ ត្រូវបានដុតអោយឆេះ។