​រកឃើញ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ម្នាក់ ធ្វើការ​នៅ​ហាង​បាយ​អ័​រ​គី​ដេ សង្កាត់​ផ្សារ​ដេប៉ូ​១ អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ប្រញាប់​ទៅធ្វើ​តេស្ត​