​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល​ជូនដំណឹង​ពី​យន្តការ​ស្នើសុំ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​សម្រាប់​ជនបរទេស​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​៕