គណៈកម្មាធិការបណ្តាញសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបិទជាបណ្តោះអសន្នសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិទាំងអស់ និងគោលដៅទេសចរណ៍ គ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕