​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់ ជូន​កម្មករនិយោជិត និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែមេសា​