សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​ផ្លែឈើ និង​ទឹកក្រូច «​ប៊ី​ស្មា​ត​» កំពុង​បង្កើន​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម​

1720
ចែករម្លែក

ក្រោយ​សមត្ថកិច្ច​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ និង​រកឃើញ​មានច្បាប់​ត្រឹមត្រូវ និង​ផលិត​តាម​ស្ដង់ដារ នៅពេលនេះ​សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​ផ្លែឈើ និង​ទឹកក្រូច «​ប៊ី​ស្មា​ត​» កំពុង​បង្កើន​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម​ ៕

សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​ផ្លែឈើ និង​ទឹកក្រូច «​ប៊ី​ស្មា​ត​» កំពុង​បង្កើន​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម

ក្រោយសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យ និងរកឃើញមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ និងផលិតតាមស្ដង់ដារ នៅពេលនេះសិប្បកម្មផលិតទឹកផ្លែឈើ និងទឹកក្រូច «ប៊ីស្មាត» កំពុងបង្កើនចង្វាក់ផលិតកម្ម

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 4, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ