ផ្សារ​ទំនប់ , ABA បុរី​កីឡា និង ក្លិប​ស្នូក​គ័​រ​ជេ​មី​វ៉ា​យ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​កូ​វីដ​១៩