អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានរៀបចំកម្មវិធីវិបស្សនាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរ។