រដ្ឋាភិបាលអាម៉េរិក បន្ធូរបន្ថយការកំហិតព្រំដែនស្តីពីការទាក់ទងជាមួយមន្រ្តីកោះតៃវ៉ាន់ នៅពេលអាម៉េរិកសម្លឹងទៅរកការប្រឈមមុខខ្លាំងឡើងជាមួយចិន។