សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ត្រូវត្រួតពិនិត្យ ឱ្យបានហ្មត់ចត់ ចំពោះអ្នកដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក បើអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក មិនបានត្រឹមត្រូវ និងបំពាន ត្រូវចាប់ខ្លួន យកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ត្រូវរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់កាត់ទោសអ្នកបំពានច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចត្តាឡីស័ក មិនត្រឹមត្រូវ