លោកគីម ជុងអ៊ុនបានព្រមានថា កូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះទុរ្ភិក្សដែលអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងគ្រោះទុរ្ភិក្សក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានសន្មត់ថាស្លាប់។