សម្តេច​តេ​ជោ​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា រដ្ឋាករទឹក​កម្ពុជា អគ្គិសនី​ឯកជន ក្រុមហ៊ុន​ទឹក​ឯកជន ចូលរួម​ជួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ជាមួយ​រដ្ឋ សម្រាប់​គ្រួសារ​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​អ្នក​ត្រូវធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​៕