សាលារាជធានីភ្នំពញ នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបន្តបិទខ្ទប់ភូមិចំនួន៣ នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី៣ ខណ្ឌមានជ័យ។ ភូមិទាំង៣ នោះរួមមាន៖ ភូមិទ្រា៤ ភូមិដំណាក់ធំ២ និងភូមិដំណាក់ភូមិ៣។